ALGEMENE VOORWAARDEN

1.

Definities

1.1

REA: REA Nederland gevestigd in Delft, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27301309, aanbieder van onroerend goed in Bulgarije op website www.reabg.nl.

1.2

Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die van REA diensten afneemt. Ookderde partijen die namens,en in opdracht van Consument handelen, vallen in deze onder de definitie van Consument.

2.

Toepasselijkheid

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op een ieder die diensten afneemt van REA en gebruik maakt van de website www.reabg.nl.

2.2

De Consument die in contact treedt met REA heeft vrijblijvend recht op informatie omtrent het kopen van een object in Bulgarije. Wanneer de aanvraag tot informatie zich toespitst op een bepaald object met de intentie tot aankoop van dat object en REA de exacte locatie van het object aan de Consument doorgeeft, gaat de Consument een overeenkomst aan met REA Nederland. Daarin is de Consument is gehouden aan de voorwaarde dat, bij uiteindelijke aankoop, de Consument dit object niet rechtstreeks van de eigenaar of via een andere makelaar zal kopen, zonder daarbij REA te betrekken. De Consument is daarbij gehouden aan het voldoen van het overeengekomen honorarium aan REA voor de verleende diensten. De intentie tot aankoop van een object uit zich tevens in het bezoeken van het object in Bulgarije onder begeleiding van een makelaar van REA.

2.3

Er kan slechts afgeweken worden van deze algemene voorwaarden indien dit door beide partijen schriftelijk is overeengekomen en vastgelegd.

2.4

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst en/of algemene voorwaarden aan. In dat geval heeft REA het recht om daarvoor in de plaats te stellen een - voor de consument niet onredelijk bezwarende - bepaling die de nietige zo dicht mogelijk nadert.

3.

Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen op de website www.reabg.nl zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

3.2

REA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de aanbiedingen op de website www.reabg.nl.

4.

Totstandkoming en inhoud overeenkomst

4.1

Een overeenkomst tussen REA enerzijds en Consument anderzijds komt tot stand nadat Consument schriftelijk of per e-mail heeft aangegeven akkoord te gaan met de toegestuurde algemene voorwaarden, en indien van toepassing de overeengekomen afwijkingen hierop.

4.2

Consument is bij de afname van diensten van REA te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie en staat jegens REA in voor de juistheid van de verstrekte gegevens.

5.

Verwerking Persoonsgegevens

5.1

Consument accepteert dat zijn (e-mail)gegevens worden opgeslagen in een bestand en ter beschikking worden gesteld aan medewerkers van REA waarvan Consument diensten afneemt en/of andere partijen die noodzakelijkerwijs moeten worden ingeschakeld om de afname van diensten volledig te verwerken en uit te voeren.

5.2

Het gebruik van de door Consument verstrekte gegevens door REA is in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. REA zal deze gegevens niet aan derden verstrekken die niet met de uitvoering van de overeenkomst zijn belast.

6.

Prijzen en betaling

6.1

De op de website van REA opgegeven prijzen en tarieven zijn uitgedrukt in EUROs en excl. BTW, tenzij anders vermeld. De vermelde prijzen en tarieven zijn afkomstig van de aanbieders van objecten en derden die bij de aankoop van een object betrokken kunnen worden. Prijzen en tarieven kunnen onderhevig zijn aan prijsschommelingen op de markt of andere wijzigingen door invloeden van buitenaf.

6.2

Betaling door Consument aan REA vindt plaats na levering van de dienst, tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen. Bij aankoop van een object vindt de betaling aan REA plaats na de ondertekening van het Voorlopig contract.

REA kan de betalingsvoorwaarden wijzigen indien REA van mening is dat de financiele positie of het betalingsgedrag van de Consument of de aard van de relatie met de Consument hiertoe aanleiding geven.

6.3

Indien de betaling door Consument geschiedt per factuur, dient de betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.

6.4

Indien de Consument nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan REA overgaan tot het nemen van incassomaatregelen, waarvan de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Consument zijn.

7.

Aansprakelijkheid

7.1

REA kan, behoudens opzet en grove schuld, op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor schade ontstaan tengevolge van de onjuistheid en/of onvolledigheid en/of onrechtmatigheid van de inhoud van de website, het (onjuiste) gebruik van de website door de Consument, het verstrekken van onjuiste gegevens door Consument en de uitvoering van de overeenkomst door derden, die bij de dienstverlening betrokken worden.

7.2

Schade, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, die naar het oordeel van de Consument te wijten is aan de opzet of grove schuld van REA, dient zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen dertig (30) dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan REA te zijn gemeld. Schade die niet binnen die termijn ter kennis is gebracht van REA, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Consument aannemelijk kan maken dat hij de schade redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden.

7.3

REA is in geen geval aansprakelijk voor schade waartegen Consument is verzekerd en evenmin voor gevolgschade, indirecte schade of bedrijfsschade.

8.

Overmacht

8.1

Indien de uitvoering van de opdracht door REA niet of niet tijdig geschiedt wegens omstandigheden die buiten de macht van REA liggen en ziekte van werknemers of de door REA ingeschakelde derden, is REA jegens Consument hiervoor niet aansprakelijk.

9.

Gebruik website

9.1

Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website www.reabg.nl berusten bij REA. Consument erkent deze rechten en garandeert dat hij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop, waaronder mede wordt verstaan het maken van kopieen van de website anders dan technische kopieen benodigd voor het gebruik van de website (laden en in beeld brengen).

9.3

REA draagt geen verantwoordelijkheid voor fotos, beschrijvingen en ander voorlichtingsmateriaal op de website www.reabg.nl, die door derden zijn uitgegeven.

10.

Toepasselijk recht en bevoegdheid

10.1

Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

10.2

Alle geschillen welke tussen REA enerzijds en Consument anderzijds ontstaan voortvloeiend uit de overeenkomst en of de uitleg of uitvoering daarvan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter. Indien dit een andere dan de wettelijk bevoegde rechter is, geeft REA de Consument een termijn van een maand nadat REA zich schriftelijk op dit beding heeft beroepen, om schriftelijk voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter te kiezen.